Adatkezelési tájékoztató adományozás esetén

2022. máj. 24. - default

1. A személyes adatok kezelője 

Az érintettek személyes adatait Adatkezelőként a Generali a Biztonságért Alapítvány (székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.) - a továbbiakban: Alapítvány, vagy Adatkezelő - kezeli.

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban kérdése merül fel, vagy személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogait kívánja gyakorolni, az erre vonatkozó kérelmét az Alapítvány alábbi elérhetőségeire küldheti meg: 

elektronikus levélcím: alapitvany.hu@generali.com

postai levélcíme: Generali a Biztonságért Alapítvány - 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.

2. Hogyan használjuk fel az érintettek (azaz: adományozók) személyes adatait, és milyen jogcímen kezeljük ezeket?

A globális kihívás keretében az érintett személyes adatait a kezdeményezések támogatására nyújtott adományokkal összefüggő feladatok végrehajtása céljából kezeljük:

1. az érintett adományának feldolgozása és az érintett adományának köszönhetően megvalósult kezdeményezésekkel kapcsolatos hírek megküldése; 

2. az adománnyal összefüggő jogszabályi kötelezettségek teljesítése;

Az 1. pontban meghatározott adatkezelési célnak megfelelően végzett adatkezelés jogalapja az érintett adatkezeléshez adott hozzájárulása 

A 2. pontban meghatározott adatkezelési célnak megfelelően végzett adatkezelés jogalapja az Alapítványhoz érkezett adományok nyilvántartásával összefüggő jogi kötelezettség teljesítése 

3. Miért van szükség a személyes adatok megadására?

Az érintett személyes adatainak megadása nélkül a fenti adatkezelési célok nem valósíthatóak meg. Vagyis, amennyiben az érintett a személyes adatait nem, vagy csak részben, vagy hibásan adja meg, úgy a fenti célokkal összefüggő feladatokat nem tudjuk végrehajtani.

4. Az érintettek milyen személyes adatait kezeljük?

Csak azokat a személyes adatokat kezeljük, amelyek az előzőekben meghatározott adatkezelési célokhoz feltétlenül szükségesek. Ezek az alábbiak:

 • név, beleértve az érintett nemét is 
 • postai cím
 • email cím 
 • az adomány befizetésével kapcsolatos adatok (a befizetés módja, ideje, összege) 
 • valamint olyan személyes adatok, amelyeket az érintett a részünkre önkéntesen megadott.

5. Kikkel osztjuk meg az érintettek személyes adatait?

Generali Bizosító Zrt-vel (1066 Budapest, Teréz körút 42-44.). A biztosító, mint az Alapítvány alapítója, megbízás alapján látja el az Alapítvány társadalmi felelősségvállalási tevékenységével kapcsolatos programok koordinációját, adminisztrációját. A biztosító ennek során az érintettek (adományozók) nevét, elérhetőségeit és a befizetett összeg mértékét ismeri meg. A biztosító az adomány befizetésével kapcsolatos más adatot nem ismer meg.

Az adománygyűjtó platformot az iRaiser (Franciaország, 199 Route de Clisson, Saint Sébastien sur Loire 44230) nevű vállalat biztosítja.  Az iRaiser a Stripe által biztosított biztonságos fizetési módokat használja. Az érintett fizetési adatait kizárólag ezen szolgáltatók gyűjtik és dolgozzák fel az érintett adományának az Alapítvány felé történő eljuttatása érdekében, ezekhez sem az Alapítvány, sem a biztosító nem férnek hozzá. 

6. Milyen jogai vannak az érintettnek a személyes adatai kezelésével kapcsolatban?

Személyes adatai kapcsán Ön, mint érintett, az alábbi jogokat gyakorolhatja:

 1. Hozzáféréshez való jog – az érintett jogosult tájékoztatást kérni például arról, hogy az Alapítvány aktuálisan milyen típusú személyes adatait kezeli;
 2. Helyesbítéshez való jog – az érintett jogosult arra, hogy az Alapítványtól a rá vonatkozó pontatlan vagy hiányos személyes adatok helyesbítését kérje;
 3. Törléshez való jog – az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Alapítvány törölje a rá vonatkozó személyes adatokat az alábbi esetekben:
 1. ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. ha az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. ha az érintett személyes adatait jogellenesen kezelték;
 5. ha a személyes adatokat az Alapítvány esetében alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. ha a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 1. Az adatkezelés korlátozása – az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Alapítvány korlátozza az adatkezelést, vagy az adatkezelés kizárólag az adatok tárolására vonatkozzon az alábbi esetekben:
 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Alapítvány ellenőrizze azt;
 2. az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Alapítványnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de azok jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek lehetnek;
 1. Adathordozhatósághoz való jog – az érintett jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban az Alapítványtól megkapja, illetve, hogy kérésére ezen adatait az Alapítvány egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, a hozzájárulás bármely időpontban visszavonható azzal, hogy ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

7. Mennyi ideig őrizzük meg az érintettek személyes adatait?

Az érintettek személyes adatait – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – az adomány felajánlásának időpontjától kezdődően 8 év időtartamig, vagy jogviták esetén a jogszabályban meghatározott elévülési időtartam elteltéig tároljuk.

8. Az Adatvédelmi hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Amennyiben az érintettnek a személyes adataival kapcsolatos, panaszát, kérelmét az Alapítványnak nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy az érintett megítélése szerint személyes adatainak a kezelése jogsértő, úgy az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;

Személyes adatainak a védelméhez fűződő jogainak a megsértése esetén az érintett jogosult bírósághoz fordulni.

Az adatkezelési tájékoztató módosítása vagy aktualizálása

Az Alapítvány jogosult a jelen adatkezelési tájékoztatót, a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok változása esetén, részben vagy teljes egészében módosítani és/vagy aktualizálni.

Az adatkezelési tájékoztató módosítását és/vagy frissített verzióját a THSN weboldalán, a www.thehumasfateynet.org weboldalon teszik közzé.